December 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Rise & Shine Prayer Call
2
3
 • 1st Service: Sunday Worship
 • 2nd Service: Sunday Worship
 • 3rd Service: Sunday Worship
4
 • Rise & Shine Prayer Call
5
 • Rise & Shine Prayer Call
 • Financial Peace University
6
 • Rise & Shine Prayer Call
 • Life Groups
 • Journey Youth
 • AWANA
7
 • Rise & Shine Prayer Call
8
 • Rise & Shine Prayer Call
9
10
 • 1st Service: Sunday Worship
 • 2nd Service: Sunday Worship
 • 3rd Service: Sunday Worship
11
 • Rise & Shine Prayer Call
12
 • Rise & Shine Prayer Call
 • Financial Peace University
13
 • Rise & Shine Prayer Call
 • Life Groups
 • Journey Youth
 • AWANA
14
 • Rise & Shine Prayer Call
15
 • Rise & Shine Prayer Call
16
17
 • 1st Service: Sunday Worship
 • 2nd Service: Sunday Worship
 • 3rd Service: Sunday Worship
18
 • Rise & Shine Prayer Call
19
 • Rise & Shine Prayer Call
20
 • Rise & Shine Prayer Call
 • Life Groups
 • Journey Youth
 • AWANA
21
 • Rise & Shine Prayer Call
22
 • Rise & Shine Prayer Call
23
24
 • 1st Service: Sunday Worship
 • 2nd Service: Sunday Worship
 • 3rd Service: Sunday Worship
25
 • Rise & Shine Prayer Call
26
 • Rise & Shine Prayer Call
27
 • Rise & Shine Prayer Call
28
 • Rise & Shine Prayer Call
29
 • Rise & Shine Prayer Call
30
31
 • 1st Service: Sunday Worship
 • 2nd Service: Sunday Worship
 • 3rd Service: Sunday Worship